วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2560

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานจุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ .มจร วิทยาเขตหนองคาย
1 กันยายน 2560
โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึศึกษา 2559 ของ มจร วิทยาเขตหนองคาย

ผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึศึกษา 2559 ของ มจร วิทยาเขตหนองคายตรวจเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา. ทำการสัมภาษณ์นิสิต. ปริญญา โท. องค์ประกอบที่ 1-6

พระมหาวิศิต. ธีรวโส. และผศ.ดร.ประยูร. สุยะใจ. ตรวจเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา. ทำการสัมภาษณ์นิสิต. ปริญญา โท. องค์ประกอบที่ 1-6. พร้อมพิจารณาร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต