วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท มจร.วิทยาเขตหนองคาย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 064-969-2935  ดร.อริย์ธัช  เลิศรวมโชค (เก่ง)


รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท มจร.วิทยาเขตหนองคาย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 064-969-2935  ดร.อริย์ธัช  เลิศรวมโชค (เก่ง)
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รับสมัคนิสิตระดับปริญญาโท มจร.วิทยาเขตหนองคาย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 064-969-2935  ดร.อริย์ธัช  เลิศรวมโชค (เก่ง)
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท มจร.วิทยาเขตหนองคาย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 064-969-2935  ดร.อริย์ธัช  เลิศรวมโชค (เก่ง)
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท มจร.วิทยาเขตหนองคาย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 064-969-2935  ดร.อริย์ธัช  เลิศรวมโชค (เก่ง)
เปิดรับสมัคร นิสิตระดับปริญญาโท มจร.วิทยาเขตหนองคาย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 064-969-2935  ดร.อริย์ธัช  เลิศรวมโชค (เก่ง)
มจร.วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 064-969-2935  ดร.อริย์ธัช  เลิศรวมโชค (เก่ง)