วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2560

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานจุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ .มจร วิทยาเขตหนองคาย
1 กันยายน 2560
โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐